προβλήματα με το παουερ ποιντ

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

προβλήματα με το παουερ ποιντ

Κατερίνα Γναφάκη
Οι φωτογραφίες εξαφανίζονται και κατά την παρουσίαση δεν γυρίζουν οι σελίδες
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: προβλήματα με το παουερ ποιντ

Martin Groenescheij
Google translate:

> The photos disappear and the pages do not return during the presentation

Disappear from what? Could you be more specific?


On 11/05/17 12:18 AM, Κατερίνα Γναφάκη wrote:
> Οι φωτογραφίες εξαφανίζονται και κατά την παρουσίαση δεν γυρίζουν οι σελίδες