Changing image in OpenOffice Calc

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Changing image in OpenOffice Calc

Joanna Samsel

Hello,

I would like to add to the doc created in OpenOffice Calc, image that will be  changing depending on the selected value from the dropdown list.

Example of that is document  with company logo which is changing depending of which company we chose.
Please let me know if this is possible in Calc or any of programs from OpenOffice, and if so, which tools can I use?

 

Z poważaniem,

Joanna Samsel
Młodszy Programista
Dział Informatyczny
Zespół Wsparcia Systemów IT
tel.: +48 22 311 12 42
wew.: 1242

 

 

 


UNITY-T Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł,
Numer KRS 0000105877, NIP 739-30-85-266

 

P

Dbaj z nami o Środowisko!
Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.