Open Office in devices

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Open Office in devices

Darek
Hi

I have PocketPC, and can`t open OO document`s (I have Microsoft Office
Mobile 2007, Windows Mobile 6.1).
a wery good idea is create Open Office for mobile devices, Microsoft Office
Mobile have to small funcions (example: can`t add any picture, mathematical
formulas, lack of drawing with the stylus)
I Thing about create electronic exercise book (electronic book), is good
when writing text (example: English, History, etc), when i try writing
in a mathematics
or Chemistry i can`t write good calculations

*Wersja Polska:*

Dzień dobry!
Piszę ponieważ chciałbym używać mój Pocket PC do pisania na lekcjach w
szkole.
Aktualnie posiadam Windows mobile 6.1 oraz Microsoft office mobile 2007,
jednak nie zawsze sprawdza się kiedy chodzi o Angielski, biologię sprawdza
się świetnie, jednak kiedy piszę matematykę, chemię, przedmioty zawodowe,
pojawia się problem gdyż nie mogę wstawić zdjęcia, wstawić napisanego wzoru
z ekranu dotykowego.
W ostatnim czasie próbuje przejść na Open Office, niestety mój telefon nie
jest w stanie odtworzyć OO pliku.

Taka aplikacja spopularyzowała by pakiet Open Office.

Fajnym i pomocnym rozwiązaniem było by też zmienienie stylu Open Office
(wyglądu), jak to zrobił Microsoft Office jak zwykle nie lubię nowych
rozwiązań Microsoftu jednak w tym przypadku muszę przyznać im punkt.

*Translate wersion:*

Good day!
I am writing because I would like to use my Pocket PC to write the lessons in
school.
Currently I have a Windows Mobile 6.1 and Microsoft Office Mobile 2007, but
not always works when it comes to English, biology works very well, but when I
write mathematics, chemistry, vocational subjects, there is a problem
because I can not insert images, insert a formula written on the screen
touch.
Recently, attempts to move to Open Office, but unfortunately my phone
is not able
to reproduce the OO file.

Popularized by such application suite Open Office.


Constructive Note (for PC wersion):
Nice and helpful solution would be to also change the style of Open Office
(appearance), as did Microsoft Office, as usual, I do not like the new
Microsoft solutions but in this case I have to give them a point.
Sincerely, a new user of OpenOffice