OpenOffice moet weer OpenOffice.org gaan heten.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

OpenOffice moet weer OpenOffice.org gaan heten.

DavidMichaelBergsma
OpenOffice.org


Geachte Heer / Mevrouw,

Administratieve instructie van de auditcommissie: OpenOffice moet weer OpenOffice.org gaan heten.

Hoogachtend,


Consulent: DM Bergsma

De Loet 1902
BH Castricum

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]