Registrering på OO-forum (forum.nfk.no)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Registrering på OO-forum (forum.nfk.no)

Arne Haarseth Christian
Hei!

Forsøker å registrere meg på brukerforum og får beskjed om at jeg er registrert men får ikke noen bekreftelsesepost og får følgende feilmelding når jeg ber om å få tilsendt passord:

Passord kan ikke sendes fordi brukerkontoen din er deaktivert, kontakt adminsitrator for mer informasjon.

Desverre finner jeg ingen epostadresse til en administrator jeg kan sende denne epost til så jeg forsøker denne adressen i steden.

Arne


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]